Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Opłaty i podatki zobacz archiwum »

Wzór deklaracji podatku od nieruchomości

Wzór deklaracji podatku od nieruchomości dostępny jest w załącznikach

 

 

Uchwała Nr XXXII/226/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2010r.

                                            UCHWAŁA  NR XXXII/226/2009

                                              RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
                                                z dnia 20 listopada 2009 roku.
 
                  

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i  zwolnień w tym podatku w 2010r.               


            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, Dz. U. Z  2002, Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z  2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, poz. 1847, z 2007r, Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, z 2008r., Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692), w oparciu o Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  w 2010r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Miejska uchwala, co następuje
 
 
§ 1.I. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości  obowiązujące w roku 2010 r.:
1. od budynków lub ich części:                                                                
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków      mieszkalnych lub ich  części                                            
                                                                                                    0,45 zł
b)  od 1 m2  powierzchni  użytkowej budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej     
                                                                                                    20,51 zł         
c)  od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków (lub ich części)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
                                                                                                     9,57 zł         
d) od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                                                                                                                                        3,92 zł    
e) od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                                      
                                                                                                      5,51 zł
 
 
2. od gruntów:
a)      od 1m2 powierzchni gruntów   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
                                                                                                      0,77 zł 
       b)  od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
            retencyjne lub elektrowni wodnych                                                      
                                                                                                      4,04 zł
       c) od  1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej                                                                                                              
           statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
                                                                                                       0,18 zł            
 
3. od budowli                                                                             2 % ich wartości       
 
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, oraz budowle zajęte na potrzeby prowadzenia przez gminę statutowej działalności w zakresie: kultury fizycznej, kultury, sportu, opieki społecznej, ochrony przeciwpożarowej, działalności komunalnej, sieci teleinformatyczne, będące własnością Gminy, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
§ 3. 1. Podatnicy uiszczają należy podatek na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Janikowie           
          lub w kasie Urzędu Miejskiego.
2.Podatnicy z terenu gminy uiszczają podatek do rąk miejscowego sołtysa albo na konto Urzędu Miejskiego w Janikowie, lub w kasie Urzędu Miejskiego.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/137/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2009r.
 
 § 5.Uchwała podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -       Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2010r.
 
 
 
 
                                                                                Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Janikowie 
 
                                                                                 Roman Jaszcz
 
 
 
 =======================================
 
UZASADNIENIE
 
         Wpływy z podatku od nieruchomości w budżecie gminy stanowią jedną        z zasadniczych pozycji. Dlatego poziom ustalanych przez Radę Gminy stawek podatku nie odbiega zasadniczo od stawek zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Obniżki stawek dotyczą powierzchni mieszkalnej w budynkach i stawek podatku od gruntów pozostałych.
Obniżenie stawek podyktowane jest interesem podatników.
 
 
 
 
                                                                           Przewodniczący
                                                                  Rady Miejskiej w Janikowie
 
                                                                             Roman Jaszcz
 
=========================================

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE  L 368              z 17 grudnia 1992r.)
2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE  L  187 z 20 lipca 1999r.)
 
dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Unii Europejskiej - wydanie specjalne. Zmiana dotyczy od 1 maja 2004r. Dz.U. z 2004r. nr 96, poz. 959.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2011 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4040
01 lutego 2011 12:49 Administrator - Dodanie załącznika [deklaracja_podatku_od_nieruchomosci__strona_druga.jpg] do dokumentu.
01 lutego 2011 12:48 Administrator - Dodanie załącznika [deklaracja_podatku_od_nieruchomosci.jpg] do dokumentu.
01 lutego 2011 12:48 Administrator - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl