Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Opłaty i podatki zobacz archiwum »

Wzór deklaracji na podatek rolny

Wzór deklaracji podatku rolnego dostępny jest do pobrania w załącznikach

 

 

 

Uchwała Nr XXXII/227/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 listopada 2009r. w w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2010r.

                                               UCHWAŁA  NR  XXXII/227/2009

                                               RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
                                                z dnia 20 listopada 2009 roku.
                                


W sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania  podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2010 r.


 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, Dz. U. Z  2002, Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, NR 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz., 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007r., Nr 109, poz. 747, z 2008r., Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458)  w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. Nr 68, poz. 886). Rada Miejska uchwala, co następuje
 
 
                      
 
      § 1.Ustala się cenę 1 q żyta w wysokości  26,00 złotych jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo.
 
      § 2.Traci moc uchwała  Nr  XXI/138/2008  Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2009 r.
 
     § 3.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 roku.
 
 
 

 
 
                                                                                Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Janikowie 
 
                                                                                 Roman Jaszcz
 
 
========================================== 
 
                                               UZASADNIENIE
 
 
 
Obniżenie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego jest spowodowane bardzo trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych. Ustalenie podatku na zmniejszonym poziomie ograniczy liczbę wniosków  o odroczenie i umorzenie podatku rolnego.
 
 
 
 
                                                                                Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Janikowie 
 
                                                                                 Roman Jaszcz

 
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2011 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3014
01 lutego 2011 12:53 Administrator - Dodanie załącznika [deklaracja_na_podatek_rolny__strona_druga.jpg] do dokumentu.
01 lutego 2011 12:52 Administrator - Dodanie załącznika [deklaracja_na_podatek_rolny__strona_pierwsza.jpg] do dokumentu.
01 lutego 2011 12:51 Administrator - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl