Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Opłaty i podatki zobacz archiwum »

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2010

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Informację w sprawie podatku od nieruchomości. Pobierz druk

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy, księgowość podatkowa
Tel. 3514428

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

Uwagi:

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu
- Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną – podstawa prawna – art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. Jeżeli podatnik nie zapłacił należności w terminie płatności podatku lub raty do końca miesiąca, w którym przypada płatność, pracownik zobowiązany do prowadzenia ewidencji sporządza upomnienie, w terminie, nie później niż po upływie 25 dni.Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów),w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2011 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 861
01 lutego 2011 13:08 Administrator - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl