Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Opłaty i podatki zobacz archiwum »

Informacja w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2016 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2016 r.:

1. od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,65 zł


b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
22,86 zł


c)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
10,68 zł


d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
4,65 zł


e) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
7,68 zł


f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży
7,68 zł

2. od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,89 zł


b) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –
4,58 zł


c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,30 zł                                    


d) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09-10-2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – wynosi 3,00 zł


3. od budowli 2 % ich wartości

 

1. Podatnicy uiszczają należy podatek na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Janikowie lub w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Podatnicy z terenu gminy uiszczają podatek do rąk miejscowego sołtysa albo na konto Urzędu Miejskiego w Janikowie, lub w kasie Urzędu Miejskiego.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2015 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Przybylska
Ilość wyświetleń: 826
28 grudnia 2015 14:37 Justyna Przybylska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2015 14:37 Justyna Przybylska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2015 14:36 Justyna Przybylska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl