Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Opłaty i podatki zobacz archiwum »

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2017 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2017 r.:
1. od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,65 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62

f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży 7,62

2. od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł

b) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54

c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 zł

d) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09-10-2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – wynosi 2,98

3. od budowli 2 % ich wartości

 

1. Podatnicy uiszczają należy podatek na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Janikowie lub w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Podatnicy z terenu gminy uiszczają podatek do rąk miejscowego sołtysa albo na konto Urzędu Miejskiego w Janikowie, lub w kasie Urzędu Miejskiego.

 

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2016 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Przybylska
Ilość wyświetleń: 682
20 grudnia 2016 14:37 Justyna Przybylska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2016 14:35 Justyna Przybylska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2016 14:34 Justyna Przybylska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl