Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Opłaty i podatki zobacz archiwum »

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2018 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2018 r.:
1. od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,70 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,10 zł

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,77

f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży 7,77

2. od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,91 zł

b) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63

c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,32 zł

d) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09-10-2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – wynosi 3,04


3. od budowli 2 % ich wartości

 

1. Podatnicy uiszczają należy podatek na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Janikowie lub w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Podatnicy z terenu gminy uiszczają podatek do rąk miejscowego sołtysa albo na konto Urzędu Miejskiego w Janikowie, lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2017 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Przybylska
Ilość wyświetleń: 357
11 grudnia 2017 10:54 Justyna Przybylska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 10:53 Justyna Przybylska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 10:53 Justyna Przybylska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl