Opłaty i podatki

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2019 r.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2019 r.:
1. od budynków lub ich części:
a)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,70 zł

b)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,47

c)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,98

d)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,78

e)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,90

f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży 7,90

2. od gruntów:
a)od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,93

b)od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71

c)od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,32 zł

d) od 1 m2 powierzchnigruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09-10-2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowęmieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowyzgodnie z przepisami prawa budowlanego – wynosi 3,09

 

3. od budowli 2 % ich wartości

 

1. Podatnicy uiszczają należy podatek na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Janikowie lub w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Podatnicy z terenu gminy uiszczają podatek do rąk miejscowego sołtysa albo na konto Urzędu Miejskiego w Janikowie, lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2018 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Przybylska
Ilość wyświetleń: 502
31 grudnia 2018 11:29 (Justyna Przybylska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 11:28 (Justyna Przybylska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 11:25 (Justyna Przybylska) - Dodanie załącznika [dane_o_nieruchomosciach_in1a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)