Opłaty i podatki

Informacja w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2020 r.

1. od budynków lub ich części:
a)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,81 zł

 

b)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,90

 

c)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18

 

d)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87

 

e)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,90

 

f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży 7,90

2. od gruntów:
a)od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95

 

b)od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80

 

c)od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł

 

d) od 1 m2 powierzchnigruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09-10-2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowęmieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowyzgodnie z przepisami prawa budowlanego – wynosi 3,15

 

 

3. od budowli 2 % ich wartości

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2019 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Przybylska
Ilość wyświetleń: 252
09 grudnia 2019 11:44 (Justyna Przybylska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)