Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestry i ewidencje zobacz archiwum »

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Gminy Janikowo

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Gminy Janikowo

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum

Art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157)

 

USTAWA

z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(wyciąg)

 

 

Art.  26. [Wymóg wpisu do rejestru działalności regulowanej]

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej "rejestrem".

Art.  27. [Organ prowadzący rejestr; treść rejestru; dostęp do danych w rejestrze]

 

1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.

2a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64 ust. 2.

3. Rejestr zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

4) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie podlega ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Art.  64. [Sprawozdania rzeczowo-finansowe]

1. Gmina jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej.

2. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).

3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzór, terminy i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia informacji przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2016 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 344
06 września 2016 15:17 Rafał Bujak - Dodanie załącznika [rejestr_zlobkow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2016 15:16 Rafał Bujak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl