Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje środowiskowe zobacz archiwum »

Przechowywanie (magazynowanie) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem organicznymi w Janikowie przy ul. Prusa Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce: o nr ewid: 87/21 obręb 4 Janikowo.

Janikowo, dnia 19.06.2017r.
RIT.6220.01.2017.AS
DECYZJA NR DŚ/02/17
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Na podstawie art. 71 ust. 1, i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami zwanej dalej ustawą OOŚ) a także
§ 3 ust. 1 pkt.1 i 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 ze zm.), oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15 lutego 2017 złożonego przez firmę ADAR handel nawozami sztucznymi Sp. zo.o. w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przechowywaniu
(magazynowaniu) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem organicznym w Janikowie przy ulicy Prusa na dz. nr
87/21 gmina Janikowo, po zapoznaniu się z Kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wyjaśnieniami, opiniami i
uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Inowrocławiu.
STWIERDZAM
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
przechowywaniu (magazynowaniu) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem organicznym w Janikowie przy ul.
Prusa na dz. nr 87/21, gmina Janikowo.
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a także
istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest uruchomienie produkcji nowego, innowacyjnego produktu w postaci
płynnego nawozu doglebowego składającego się z nawozu azotowego RSM oraz domieszki kwasów
humusowych na działce nr 87/21 – obręb 4 w miejscowości Janikowo.
W związku z rozpoczęciem działalności produkcyjnej planuje się zaadaptować zbiornik o konstrukcji
metalowej i pojemności 1600m3 do przechowywania nawozu.
W związku z uruchomieniem planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane:
1) Adaptacja zbiornika do nowych potrzeb – wykonanie prac remontowo-budowalnych:
- zabezpieczenie zbiornika metalowego przed korozją poprzez nałożenie powłoki antykorozyjnej,
- zabezpieczenie zbiornika betonowego przed nasiąkaniem wodą i erozją w wyniku oddziaływania
zewnętrznych czynników środowiskowych (słońce, mróz) poprzez nałożenie powłoki antykorozyjnej,
- wykonanie zadaszenia dla obu zbiorników.
2) Zakup następujących środków trwałych:
- 10 sztuk zbiorników o pojemności powyżej 40 m3, gumowanych lub zabezpieczonych powłoką
antykorozyjną,
- 2 szt. zbiorników o pojemności 95 m3 do przechowywania gotowego produktu. Zbiorniki te także muszą
być albo ze stali nierdzewnej albo zabezpieczone antykorozyjną okładziną gumową,
- 3 szt. pomp elektrycznych o wydajności około 1.000 l/minutę w celu przepompowania roztworu oraz jego
wymieszania w obiegu zamkniętym,
- 10 sztuk zbiorników 1000 litrowych,
- 2 szt. samochodowych naczep-cystern - w celu transportu wytworzonego roztworu dostarczania gotowego
produktu kontrahentom. Zapewnią one terminowe, cykliczne dostarczanie nowego asortymentu klientom,
którzy z racji wysokich kosztów zakupu specjalistycznych zbiorników nie posiadają wystarczającej bazy
magazynowej by mogły przechowywać zapas produktu, lecz wielokrotnie dowożony jest nawóz do tego
samego zbiornika.
1
Planowane przedsięwzięcie umiejscowione będzie w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej po byłej cukrowni,
obecnie zaadaptowanej na różne typy działalności. W najbliższym sąsiedztwie przebiega magistrala kolejowa.
Natomiast najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości 250 m w kierunku północnym. Dojazd
do obiektu odbywa się droga o nawierzchni betonowej. Na terenie zakładu komunikacja również będzie
odbywała się po utwardzonej nawierzchni.
Teren nie jest objęty obowiązującymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Janikowo, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII-50-2003 z dnia 27 czerwca
2003r. Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Janikowo, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/159/2016 z
dnia 27 września 2016r. Dz. o numerze: 87/21 w obrębie 4 w Janikowie zapisana jest w strefie A, jednostka
A3 – strefa przemysłowo-zakładowa.
b) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach , znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia , oraz
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Planowane przedsięwzięcie umiejscowione będzie w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej po byłej cukrowni
w Janikowie przy ulicy Prusa 15.
W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu znajduje się:
- magistrala kolejowa
- zachodnia strona osadniki byłej cukrowni
- w kierunku północnym w odległości 250m zlokalizowane są budynki mieszkalne.
- w kierunku wschodnim w odległości ok. 285m znajdują się budynki mieszkalne
- w kierunku południowym w odległości ok. 300m. Znajdują się budynki mieszkalne.
-w kierunku zachodnim w odległości ok. 26m znajduje się droga asfaltowa.
Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczone będzie do działki inwestora, która jest terenem przemysłowym
po byłej cukrowni. Na tym terenie znajdują się drogi, tory kolejowe, infrastruktura techniczna i przemysłowa.
Istniejące hale i budynki wykorzystywane są jako magazyny.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i sąsiednie wykorzystanie terenu, nie przewiduje się wystąpienia efektu
skumulowanego.
- Różnorodności biologicznej wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi:
W trakcie produkcji nawozu nie będzie wykorzystywana woda, surowce, materiały i paliwa.
W całym procesie produkcyjnym wykorzystywane będą trzy pompy zasilane silnikami elektrycznymi o mocy
15kW.
Na etapie budowy nie przewiduje się :
-wycinki drzew i krzewów
 Emisji i występowania innych uciążliwości:
Proces produkcji nawozu nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Mieszanie nawozów nastąpi poprzez połączenie dwóch strumieni wtłaczanych komponentów, w systemie
zamkniętym. Hałas i wibracje spowodowane będą pracą sprzętu mechanicznego. Uciążliwości te będą miały
charakter przejściowy i odwracalny. W celu minimalizacji i ograniczeniu oddziaływania związanego z emisją
hałasu i wibracjioraz zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane planuje się prowadzić wyłącznie w
porze dziennej tj. w godzinach od 600 do 2200.
2
e) Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w
tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.
Biorąc pod uwagę stosowane technologie przedmiotowa inwestycja nie powinna stwarzać zagrożenia
wystąpienia poważnej awarii. Należy zaznaczyć również, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane na
terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. W sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r. Poz.138 j.t.) Analizując wpływ zamierzenia
inwestycyjnego w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany) należy wskazać, że
planowany proces produkcji nawozów nie będzie bezpośrednim źródłem emisji gazów cieplarnianych .
Natomiast transport towarzyszący zadaniu nie będzie znaczny. Należy zauważyć, że inwestycja ograniczona
zostaje do terenu częściowo przekształconego i nie wymaga zajęcia miejsc występowania naturalnych
siedlisk. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i
powodziami.
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w
przypadkach gdy planuje się ich powstawanie.
Odpady które powstaną podczas robót będą zagospodarowane tj. gromadzone selektywnie, będą usuwane z
niezwłocznie z placu budowy i przekazywane do odzysku a następnie do unieszkodliwiania podmiotom
posiadającym specjalne zezwolenia.
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
W związku z funkcjonowaniem inwestycji źródłem hałasu będzie transport samochodowy związany z
dostawami produktów oraz praca trzech pomp zasilanych silnikami elektrycznymi o mocy 15kW każdy.
Odległość od najbliższych domów mieszkalnych wynosi powyżej 250m, a maksymalny poziom hałasu w
pobliżu tych budynków, który generowany będzie przez inwestycję, nie będzie słyszalny.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w
szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samoczyszczenia się
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) Obszary wodno – błotne , inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska
łęgowe oraz ujścia rzek:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wodno-błotnyni.
b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
c) Obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.
d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza w/w obszarami.
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, rgzybów i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r,, poz. 1651 ze zm.) r. poz. 627 ze zm.), Przedmiotowa inwestycja
realizowana będzie na terenie istniejącego zakładu. Przedsięwzięcie nie wymaga usunięcia drzew, krzewów i
zajęcia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym obszarów bagiennych, torfowiskowych, wodnych, wodnobłotnych
oraz leśnych.
3
f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza w/w obszarami.
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać niekorzystnie.
h) Gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia w gminie Janikowo wynosi 148os./km2 (wg. Rocznika statystycznego Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego 2009r.)
i) Obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora.
j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Odry, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 18 października 2016r. W sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z
2016r. Poz. 1967)
Znajduje się ona w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 43 zaliczonym do regionu wodnego
Warty, oznaczonym europejskim kodem: PLGW600043. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu , zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. W sprawie kryteriów i sposobów oceny stanu
jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016r., poz. 85) stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd
oceniano jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia
celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód
podziemnych. Zastosowano derogację m.in. ze względu na występowanie obniżeń zwierciadła poziomów
wodonośnych związanych z odwodnieniem odkrywek górniczych, działalnością kopalni soli. Słaby stan
jakościowy na terenie JCWPd w zasięgu regionalnych lejów depresji wywołanych odwodnieniem górniczym
związany jest z ascenzją wód o słabym stanie jakościowym z podłoża, na terenach rolniczych – z
podwyższonymi stężeniami związków azotu.
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów
wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 wynikające z:
a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może
oddziaływać:
Biorąc pod uwagę wielkość inwestycji można stwierdzić , że uciążliwości dla środowiska występujące w
trakcie eksploatacji inwestycji będą miały zasię lokalny , ograniczający się bezpośrednio do terenu zakładu, a
emisje zanieczyszczeń do powietrza nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.
b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze:
Ze względu na charakter i lokalizację inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań
transgranicznych.
c) Charakteru wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Woda na cele socjalno-bytowe pracowników pobierana będzie z wodociągu miejskiego. Ścieki socjalnobytowe
odprowadzane zostaną do istniejącego zbiornika bezodpływowego, wykonanego jako żelbetowy
monolit, o poj. 5,0m3 Stan techniczny zbiornika podczas kontroli określono jako dobry. W/w zbiornik będzie
systematycznie opróżniany przez firmą posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie, a ścieki wywożone
do oczyszczalni.
4
Produkcja nawozu nie będzie wiązała się z poborem wody, ani z generowaniem ścieków. Wody opadowe i
roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane zostaną bezpośrednio do gruntu. Nie będż miały one kontaktu z
komponentami do produkcji oraz z wytwarzanym nawozem.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaadaptowanie zbiornika o konstrukcji metalowej o poj. 1600m3 do
przechowywania nawozu., który znajduje się na terenie dawnej przyzakładowej oczyszczalni ścieków
niedziałającej obecnie cukrowni. Na podstawie przeprowadzonych badań szczelności i grubości, stan
techniczny zbiornika oceniono jako dobry. Zbiornik metalowy otoczony jest przez zbiornik betonowy, który
pełnić będzie funkcję zabezpieczającą na wypadek jego rozszczelnienia zbiornika metalowego., a także prze
niskimi temperaturami , w których nawóz ulega krystalizacji.
d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest uruchomienie produkcji nowego, produktu w postaci płynnego nawozu
stanowiącego mieszankę azotu i kwasów humusowych oraz zaadaptowanie zbiornika o konstrukcji
metalowej o poj. 1600m3 do przechowywania nawozu., który znajduje się na terenie dawnej przyzakładowej
oczyszczalni ścieków niedziałającej obecnie cukrowni. Na podstawie przeprowadzonych badań szczelności i
grubości, stan techniczny zbiornika oceniono jako dobry. Zbiornik metalowy otoczony jest przez zbiornik
betonowy, który pełnić będzie funkcję zabezpieczającą na wypadek jego rozszczelnienia zbiornika
metalowego., a także prze niskimi temperaturami , w których nawóz ulega krystalizacji. W trakcie produkcji
nawozu nie będzie wykorzystywana woda, surowce, materiały i paliwa. Biorąc pod uwagę wielkość
inwestycji można stwierdzić , że uciążliwości dla środowiska występujące w trakcie eksploatacji inwestycji
będą miały zasię lokalny , ograniczający się bezpośrednio do terenu zakładu, a emisje zanieczyszczeń do
powietrza nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.
e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
W całym procesie produkcyjnym wykorzystywane będą trzy pompy zasilane silnikami elektrycznymi o mocy
15kW każdy . W systemie jednozmianowym silnik będzie pracował średnio 2 godziny, zatem dziennie
podczas eksploatacji urządzenia, zużywana będzie energia elektryczna w ilości 90kWh, co rocznie daje
32850kWh.
Natomiast zastosowane rozwiązania w niniejszej inwestycji gwarantują ograniczenie niekorzystnego
oddziaływania na środowisko:
- prowadzenie prac remontowych i transportu w porze dziennej
-prowadzenie prac adaptacyjnych z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
- zabezpieczenie zbiornika metalowego przed korozją poprzez nałożenie powłoki antykorozyjnej,
- zabezpieczenia zbiornika betonowego przed nasiąkaniem wodą i erozją w wyniku oddziaływania
zewnętrznych czynników środowiskowych (słońce mróz) poprzez nałożenie powłoki antykorozyjnej.
- realizacja całej inwestycji na terenie utwardzonym zbrojonymi płytami drogowymi
- użytkowanie sprzętu wysokiej jakości i sprawnego technicznie, nie powodującego wycieku substancji
ropopochodnych.
- prawidłowa gospodarka odpadami
- ścieki bytowo – gospodarcze będą gromadzone w szczelnym i bezodpływowym zbiorniku znajdującym się
w ziemi, a następnie wywożone przez uprawnioną jednostkę
- dokonywanie regularnych przeglądów serwisowych wszystkich urządzeń.
W czasie eksploatacji urządzenia nie będą emitowane zanieczyszczenia do powietrza. Jedynie podczas
transportu samochodowego do powietrza emitowane będą głównie substancje zawarte w spalinach tj.
dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, mieszanina węglowodorów, pył. Biorąc pod uwagę
wielkość inwestycji można stwierdzić , że uciążliwości dla środowiska występujące w trakcie eksploatacji
inwestycji będą miały zasię lokalny , ograniczający się bezpośrednio do terenu zakładu, a emisje
zanieczyszczeń do powietrza nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.
5
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć
realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach , znajdujących się na terenie , na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczone będzie do działki inwestora, która jest terenem
przemysłowym po byłej cukrowni. Na tym terenie znajdują się drogi, tory kolejowe, infrastruktura techniczna
i przemysłowa. Istniejące hale i budynki wykorzystywane są jako magazyny.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i sąsiednie wykorzystanie terenu, nie przewiduje się wystąpienia efektu
skumulowanego.
g)możliwość ograniczenia oddziaływania.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo-wodne, prace
budowlane przeprowadzone będą w oparciu o sprawny technicznie sprzęt, maszyny i pojazdy. Teren placu
budowy będzie zabezpieczony w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji ewentualnych
awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed ewentualnym
rozszczelnieniem lub uszkodzenia mechanicznym rurociągów i zbiorników przewiduje się następujące
działania:
- systematyczny monitoring stanu technicznego wszystkich zbiorników, rurociągów, pomp elektrycznych
oraz pojazdów wykorzystywanych do transportu gotowego nawozu
- odpowiednia organizacja praz produkcyjnych
- wykorzystanie pomp elektrycznych (a nie spalinowych) do przepompowywania komponentów do produkcji
nawozu, w związku z czym wyeliminowane zostanie ryzyko wycieku oleju spalinowego.
Po przeprowadzonej wnikliwej analizie stwierdzono, że zastosowanie rozwiązań technicznych,
organizacyjnych oraz technologicznych zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem
zamierzenia, zarówno w trakcie realizacji jak i w trakcie eksploatacji.
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka całego przedsięwzięcia.
U z a s a d n i e n i e
W dniu 15.02.2017r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek firmy ADAR handel nawozami sztucznymi Sp. z o.
o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przechowywaniu (magazynowaniu) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem organicznym w
Janikowie przy ul. Prusa na dz. nr 87/21, gmina Janikowo.
Do wniosku dołączono m.in.:
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm)
zwanej dalej uooś,
- wypis z rejestru gruntów
- kartę informacyjną przedsięwzięcia pn. „ przechowywaniu (magazynowaniu) i mieszaniu nawozu mineralnego z
nawozem organicznym w Janikowie przy ul. Prusa na dz. nr 87/21, gmina Janikowo. ” zgodną z art.74 ust. 1 pkt.
2 uooś,
- mapę zapewniająca czytelność podstawowych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie.
Po przeanalizowaniu stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie wymienione rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
2016, poz. 71) - wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 „instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie,
emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych” oraz § 3 ust.
1 pkt 35 „instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, , substancji lub mieszanin, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011r. O substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
niebędących produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego i pkt 37–instalacje do
6
naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących
produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na
potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3
oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją
instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2016, poz. 71)
O wszczęciu postępowania dnia 16 lutego 2017 r. powiadomiono społeczeństwo.
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania zostały podane do publicznej wiadomości na okres 16.02.2017 r.-
17.03.2017r. poprzez:
 zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Janikowo,
 wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie,
 zawiadomienie stron postępowania.
W terminie przewidzianym na wnoszenie uwag i wniosków nie wpłyną żaden wniosek.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy “ooś” organ prowadzący postępowanie pismem nr RIT.6220.01.2017.AS z
dnia 16 lutego 2017r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu dnia 22 lutego 2017 roku wydał opinię sanitarną, znak N.NZ-42-2-7/17 o
braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOO.4240.115.2017.AG z dnia 01.03.2017r. .
wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie karty informacyjne przedsięwzięcia. Po otrzymaniu wyjaśnień i uzupełnień
złożonych przez inwestora, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał opinię nr WOO.4240.115.2017.AG z dnia 24
marca 2017r. o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania zawarte w art.
63 ust. 1 ustawy “ooś” organ prowadzący postanowił o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wydając postanowienie nr RIT.GP.6220.01.2017.AS z dnia 04.04.2017r.
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Dnia 10 maja 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo wydał zawiadomienie o zakończeniu zbierania
dowodów w postępowaniu administracyjnym. W terminie 30 dni nie wpłynął żaden wniosek.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72
ust. 1 pkt. 1-18 uooś.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 uooś organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Gminy i
Miasta Janikowo.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
P o u c z e n i e
Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, które należy wnieść w terminie
czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Burmistrz
Gminy i Miasta Janikowo
Andrzej Brzeziński
Załącznik:
Nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia
7

Janikowo, dnia 19.06.2017r.
RIT.6220.01.2017.AS
DECYZJA NR DŚ/02/17
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Na podstawie art. 71 ust. 1, i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami zwanej dalej ustawą OOŚ) a także
§ 3 ust. 1 pkt.1 i 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 ze zm.), oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15 lutego 2017 złożonego przez firmę ADAR handel nawozami sztucznymi Sp. zo.o. w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przechowywaniu
(magazynowaniu) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem organicznym w Janikowie przy ulicy Prusa na dz. nr
87/21 gmina Janikowo, po zapoznaniu się z Kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wyjaśnieniami, opiniami i
uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Inowrocławiu.
STWIERDZAM
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
przechowywaniu (magazynowaniu) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem organicznym w Janikowie przy ul.
Prusa na dz. nr 87/21, gmina Janikowo.
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a także
istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest uruchomienie produkcji nowego, innowacyjnego produktu w postaci
płynnego nawozu doglebowego składającego się z nawozu azotowego RSM oraz domieszki kwasów
humusowych na działce nr 87/21 – obręb 4 w miejscowości Janikowo.
W związku z rozpoczęciem działalności produkcyjnej planuje się zaadaptować zbiornik o konstrukcji
metalowej i pojemności 1600m3 do przechowywania nawozu.
W związku z uruchomieniem planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane:
1) Adaptacja zbiornika do nowych potrzeb – wykonanie prac remontowo-budowalnych:
- zabezpieczenie zbiornika metalowego przed korozją poprzez nałożenie powłoki antykorozyjnej,
- zabezpieczenie zbiornika betonowego przed nasiąkaniem wodą i erozją w wyniku oddziaływania
zewnętrznych czynników środowiskowych (słońce, mróz) poprzez nałożenie powłoki antykorozyjnej,
- wykonanie zadaszenia dla obu zbiorników.
2) Zakup następujących środków trwałych:
- 10 sztuk zbiorników o pojemności powyżej 40 m3, gumowanych lub zabezpieczonych powłoką
antykorozyjną,
- 2 szt. zbiorników o pojemności 95 m3 do przechowywania gotowego produktu. Zbiorniki te także muszą
być albo ze stali nierdzewnej albo zabezpieczone antykorozyjną okładziną gumową,
- 3 szt. pomp elektrycznych o wydajności około 1.000 l/minutę w celu przepompowania roztworu oraz jego
wymieszania w obiegu zamkniętym,
- 10 sztuk zbiorników 1000 litrowych,
- 2 szt. samochodowych naczep-cystern - w celu transportu wytworzonego roztworu dostarczania gotowego
produktu kontrahentom. Zapewnią one terminowe, cykliczne dostarczanie nowego asortymentu klientom,
którzy z racji wysokich kosztów zakupu specjalistycznych zbiorników nie posiadają wystarczającej bazy
magazynowej by mogły przechowywać zapas produktu, lecz wielokrotnie dowożony jest nawóz do tego
samego zbiornika.
1
Planowane przedsięwzięcie umiejscowione będzie w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej po byłej cukrowni,
obecnie zaadaptowanej na różne typy działalności. W najbliższym sąsiedztwie przebiega magistrala kolejowa.
Natomiast najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości 250 m w kierunku północnym. Dojazd
do obiektu odbywa się droga o nawierzchni betonowej. Na terenie zakładu komunikacja również będzie
odbywała się po utwardzonej nawierzchni.
Teren nie jest objęty obowiązującymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Janikowo, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII-50-2003 z dnia 27 czerwca
2003r. Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Janikowo, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/159/2016 z
dnia 27 września 2016r. Dz. o numerze: 87/21 w obrębie 4 w Janikowie zapisana jest w strefie A, jednostka
A3 – strefa przemysłowo-zakładowa.
b) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach , znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia , oraz
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Planowane przedsięwzięcie umiejscowione będzie w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej po byłej cukrowni
w Janikowie przy ulicy Prusa 15.
W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu znajduje się:
- magistrala kolejowa
- zachodnia strona osadniki byłej cukrowni
- w kierunku północnym w odległości 250m zlokalizowane są budynki mieszkalne.
- w kierunku wschodnim w odległości ok. 285m znajdują się budynki mieszkalne
- w kierunku południowym w odległości ok. 300m. Znajdują się budynki mieszkalne.
-w kierunku zachodnim w odległości ok. 26m znajduje się droga asfaltowa.
Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczone będzie do działki inwestora, która jest terenem przemysłowym
po byłej cukrowni. Na tym terenie znajdują się drogi, tory kolejowe, infrastruktura techniczna i przemysłowa.
Istniejące hale i budynki wykorzystywane są jako magazyny.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i sąsiednie wykorzystanie terenu, nie przewiduje się wystąpienia efektu
skumulowanego.
- Różnorodności biologicznej wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi:
W trakcie produkcji nawozu nie będzie wykorzystywana woda, surowce, materiały i paliwa.
W całym procesie produkcyjnym wykorzystywane będą trzy pompy zasilane silnikami elektrycznymi o mocy
15kW.
Na etapie budowy nie przewiduje się :
-wycinki drzew i krzewów
 Emisji i występowania innych uciążliwości:
Proces produkcji nawozu nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Mieszanie nawozów nastąpi poprzez połączenie dwóch strumieni wtłaczanych komponentów, w systemie
zamkniętym. Hałas i wibracje spowodowane będą pracą sprzętu mechanicznego. Uciążliwości te będą miały
charakter przejściowy i odwracalny. W celu minimalizacji i ograniczeniu oddziaływania związanego z emisją
hałasu i wibracjioraz zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane planuje się prowadzić wyłącznie w
porze dziennej tj. w godzinach od 600 do 2200.
2
e) Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w
tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.
Biorąc pod uwagę stosowane technologie przedmiotowa inwestycja nie powinna stwarzać zagrożenia
wystąpienia poważnej awarii. Należy zaznaczyć również, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane na
terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. W sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r. Poz.138 j.t.) Analizując wpływ zamierzenia
inwestycyjnego w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany) należy wskazać, że
planowany proces produkcji nawozów nie będzie bezpośrednim źródłem emisji gazów cieplarnianych .
Natomiast transport towarzyszący zadaniu nie będzie znaczny. Należy zauważyć, że inwestycja ograniczona
zostaje do terenu częściowo przekształconego i nie wymaga zajęcia miejsc występowania naturalnych
siedlisk. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i
powodziami.
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w
przypadkach gdy planuje się ich powstawanie.
Odpady które powstaną podczas robót będą zagospodarowane tj. gromadzone selektywnie, będą usuwane z
niezwłocznie z placu budowy i przekazywane do odzysku a następnie do unieszkodliwiania podmiotom
posiadającym specjalne zezwolenia.
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
W związku z funkcjonowaniem inwestycji źródłem hałasu będzie transport samochodowy związany z
dostawami produktów oraz praca trzech pomp zasilanych silnikami elektrycznymi o mocy 15kW każdy.
Odległość od najbliższych domów mieszkalnych wynosi powyżej 250m, a maksymalny poziom hałasu w
pobliżu tych budynków, który generowany będzie przez inwestycję, nie będzie słyszalny.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w
szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samoczyszczenia się
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) Obszary wodno – błotne , inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska
łęgowe oraz ujścia rzek:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wodno-błotnyni.
b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
c) Obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.
d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza w/w obszarami.
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, rgzybów i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r,, poz. 1651 ze zm.) r. poz. 627 ze zm.), Przedmiotowa inwestycja
realizowana będzie na terenie istniejącego zakładu. Przedsięwzięcie nie wymaga usunięcia drzew, krzewów i
zajęcia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym obszarów bagiennych, torfowiskowych, wodnych, wodnobłotnych
oraz leśnych.
3
f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza w/w obszarami.
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać niekorzystnie.
h) Gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia w gminie Janikowo wynosi 148os./km2 (wg. Rocznika statystycznego Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego 2009r.)
i) Obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora.
j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Odry, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 18 października 2016r. W sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z
2016r. Poz. 1967)
Znajduje się ona w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 43 zaliczonym do regionu wodnego
Warty, oznaczonym europejskim kodem: PLGW600043. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu , zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. W sprawie kryteriów i sposobów oceny stanu
jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016r., poz. 85) stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd
oceniano jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia
celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód
podziemnych. Zastosowano derogację m.in. ze względu na występowanie obniżeń zwierciadła poziomów
wodonośnych związanych z odwodnieniem odkrywek górniczych, działalnością kopalni soli. Słaby stan
jakościowy na terenie JCWPd w zasięgu regionalnych lejów depresji wywołanych odwodnieniem górniczym
związany jest z ascenzją wód o słabym stanie jakościowym z podłoża, na terenach rolniczych – z
podwyższonymi stężeniami związków azotu.
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów
wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 wynikające z:
a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może
oddziaływać:
Biorąc pod uwagę wielkość inwestycji można stwierdzić , że uciążliwości dla środowiska występujące w
trakcie eksploatacji inwestycji będą miały zasię lokalny , ograniczający się bezpośrednio do terenu zakładu, a
emisje zanieczyszczeń do powietrza nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.
b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze:
Ze względu na charakter i lokalizację inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań
transgranicznych.
c) Charakteru wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Woda na cele socjalno-bytowe pracowników pobierana będzie z wodociągu miejskiego. Ścieki socjalnobytowe
odprowadzane zostaną do istniejącego zbiornika bezodpływowego, wykonanego jako żelbetowy
monolit, o poj. 5,0m3 Stan techniczny zbiornika podczas kontroli określono jako dobry. W/w zbiornik będzie
systematycznie opróżniany przez firmą posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie, a ścieki wywożone
do oczyszczalni.
4
Produkcja nawozu nie będzie wiązała się z poborem wody, ani z generowaniem ścieków. Wody opadowe i
roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane zostaną bezpośrednio do gruntu. Nie będż miały one kontaktu z
komponentami do produkcji oraz z wytwarzanym nawozem.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaadaptowanie zbiornika o konstrukcji metalowej o poj. 1600m3 do
przechowywania nawozu., który znajduje się na terenie dawnej przyzakładowej oczyszczalni ścieków
niedziałającej obecnie cukrowni. Na podstawie przeprowadzonych badań szczelności i grubości, stan
techniczny zbiornika oceniono jako dobry. Zbiornik metalowy otoczony jest przez zbiornik betonowy, który
pełnić będzie funkcję zabezpieczającą na wypadek jego rozszczelnienia zbiornika metalowego., a także prze
niskimi temperaturami , w których nawóz ulega krystalizacji.
d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest uruchomienie produkcji nowego, produktu w postaci płynnego nawozu
stanowiącego mieszankę azotu i kwasów humusowych oraz zaadaptowanie zbiornika o konstrukcji
metalowej o poj. 1600m3 do przechowywania nawozu., który znajduje się na terenie dawnej przyzakładowej
oczyszczalni ścieków niedziałającej obecnie cukrowni. Na podstawie przeprowadzonych badań szczelności i
grubości, stan techniczny zbiornika oceniono jako dobry. Zbiornik metalowy otoczony jest przez zbiornik
betonowy, który pełnić będzie funkcję zabezpieczającą na wypadek jego rozszczelnienia zbiornika
metalowego., a także prze niskimi temperaturami , w których nawóz ulega krystalizacji. W trakcie produkcji
nawozu nie będzie wykorzystywana woda, surowce, materiały i paliwa. Biorąc pod uwagę wielkość
inwestycji można stwierdzić , że uciążliwości dla środowiska występujące w trakcie eksploatacji inwestycji
będą miały zasię lokalny , ograniczający się bezpośrednio do terenu zakładu, a emisje zanieczyszczeń do
powietrza nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.
e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
W całym procesie produkcyjnym wykorzystywane będą trzy pompy zasilane silnikami elektrycznymi o mocy
15kW każdy . W systemie jednozmianowym silnik będzie pracował średnio 2 godziny, zatem dziennie
podczas eksploatacji urządzenia, zużywana będzie energia elektryczna w ilości 90kWh, co rocznie daje
32850kWh.
Natomiast zastosowane rozwiązania w niniejszej inwestycji gwarantują ograniczenie niekorzystnego
oddziaływania na środowisko:
- prowadzenie prac remontowych i transportu w porze dziennej
-prowadzenie prac adaptacyjnych z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
- zabezpieczenie zbiornika metalowego przed korozją poprzez nałożenie powłoki antykorozyjnej,
- zabezpieczenia zbiornika betonowego przed nasiąkaniem wodą i erozją w wyniku oddziaływania
zewnętrznych czynników środowiskowych (słońce mróz) poprzez nałożenie powłoki antykorozyjnej.
- realizacja całej inwestycji na terenie utwardzonym zbrojonymi płytami drogowymi
- użytkowanie sprzętu wysokiej jakości i sprawnego technicznie, nie powodującego wycieku substancji
ropopochodnych.
- prawidłowa gospodarka odpadami
- ścieki bytowo – gospodarcze będą gromadzone w szczelnym i bezodpływowym zbiorniku znajdującym się
w ziemi, a następnie wywożone przez uprawnioną jednostkę
- dokonywanie regularnych przeglądów serwisowych wszystkich urządzeń.
W czasie eksploatacji urządzenia nie będą emitowane zanieczyszczenia do powietrza. Jedynie podczas
transportu samochodowego do powietrza emitowane będą głównie substancje zawarte w spalinach tj.
dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, mieszanina węglowodorów, pył. Biorąc pod uwagę
wielkość inwestycji można stwierdzić , że uciążliwości dla środowiska występujące w trakcie eksploatacji
inwestycji będą miały zasię lokalny , ograniczający się bezpośrednio do terenu zakładu, a emisje
zanieczyszczeń do powietrza nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.
5
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć
realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach , znajdujących się na terenie , na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczone będzie do działki inwestora, która jest terenem
przemysłowym po byłej cukrowni. Na tym terenie znajdują się drogi, tory kolejowe, infrastruktura techniczna
i przemysłowa. Istniejące hale i budynki wykorzystywane są jako magazyny.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i sąsiednie wykorzystanie terenu, nie przewiduje się wystąpienia efektu
skumulowanego.
g)możliwość ograniczenia oddziaływania.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo-wodne, prace
budowlane przeprowadzone będą w oparciu o sprawny technicznie sprzęt, maszyny i pojazdy. Teren placu
budowy będzie zabezpieczony w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji ewentualnych
awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed ewentualnym
rozszczelnieniem lub uszkodzenia mechanicznym rurociągów i zbiorników przewiduje się następujące
działania:
- systematyczny monitoring stanu technicznego wszystkich zbiorników, rurociągów, pomp elektrycznych
oraz pojazdów wykorzystywanych do transportu gotowego nawozu
- odpowiednia organizacja praz produkcyjnych
- wykorzystanie pomp elektrycznych (a nie spalinowych) do przepompowywania komponentów do produkcji
nawozu, w związku z czym wyeliminowane zostanie ryzyko wycieku oleju spalinowego.
Po przeprowadzonej wnikliwej analizie stwierdzono, że zastosowanie rozwiązań technicznych,
organizacyjnych oraz technologicznych zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem
zamierzenia, zarówno w trakcie realizacji jak i w trakcie eksploatacji.
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka całego przedsięwzięcia.
U z a s a d n i e n i e
W dniu 15.02.2017r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek firmy ADAR handel nawozami sztucznymi Sp. z o.
o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przechowywaniu (magazynowaniu) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem organicznym w
Janikowie przy ul. Prusa na dz. nr 87/21, gmina Janikowo.
Do wniosku dołączono m.in.:
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm)
zwanej dalej uooś,
- wypis z rejestru gruntów
- kartę informacyjną przedsięwzięcia pn. „ przechowywaniu (magazynowaniu) i mieszaniu nawozu mineralnego z
nawozem organicznym w Janikowie przy ul. Prusa na dz. nr 87/21, gmina Janikowo. ” zgodną z art.74 ust. 1 pkt.
2 uooś,
- mapę zapewniająca czytelność podstawowych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie.
Po przeanalizowaniu stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie wymienione rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
2016, poz. 71) - wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 „instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie,
emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych” oraz § 3 ust.
1 pkt 35 „instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, , substancji lub mieszanin, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011r. O substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
niebędących produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego i pkt 37–instalacje do
6
naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących
produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na
potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3
oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją
instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2016, poz. 71)
O wszczęciu postępowania dnia 16 lutego 2017 r. powiadomiono społeczeństwo.
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania zostały podane do publicznej wiadomości na okres 16.02.2017 r.-
17.03.2017r. poprzez:
 zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Janikowo,
 wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie,
 zawiadomienie stron postępowania.
W terminie przewidzianym na wnoszenie uwag i wniosków nie wpłyną żaden wniosek.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy “ooś” organ prowadzący postępowanie pismem nr RIT.6220.01.2017.AS z
dnia 16 lutego 2017r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu dnia 22 lutego 2017 roku wydał opinię sanitarną, znak N.NZ-42-2-7/17 o
braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOO.4240.115.2017.AG z dnia 01.03.2017r. .
wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie karty informacyjne przedsięwzięcia. Po otrzymaniu wyjaśnień i uzupełnień
złożonych przez inwestora, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał opinię nr WOO.4240.115.2017.AG z dnia 24
marca 2017r. o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania zawarte w art.
63 ust. 1 ustawy “ooś” organ prowadzący postanowił o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wydając postanowienie nr RIT.GP.6220.01.2017.AS z dnia 04.04.2017r.
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Dnia 10 maja 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo wydał zawiadomienie o zakończeniu zbierania
dowodów w postępowaniu administracyjnym. W terminie 30 dni nie wpłynął żaden wniosek.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72
ust. 1 pkt. 1-18 uooś.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 uooś organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Gminy i
Miasta Janikowo.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
P o u c z e n i e
Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, które należy wnieść w terminie
czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Burmistrz
Gminy i Miasta Janikowo
Andrzej Brzeziński
Załącznik:
Nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia
7

Data wytworzenia dokumentu: 16.02.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycyjno-Techniczny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2017 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Szul-Szuflada
Ilość wyświetleń: 644
18 października 2017 14:13 Agnieszka Szul-Szuflada - Dodanie załącznika [kip_adar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 13:02 Agnieszka Szul-Szuflada - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2017 12:06 Agnieszka Szul-Szuflada - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl