Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia do 30 000 euro zobacz archiwum »

Opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia trzech budynków na terenie Gminy Janikowo.

Janikowo, 09.11.2018r.

RIT.ZP.271.1.2018.ZO   

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 t.j.) określonego w art. 4 pkt. 8,

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO

Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 6

Kod Miejscowość: 88-160 Janikowo

Telefon: 52-35-83-621, 52-35-144-11

Faks: 52-35-13-519

Adres strony internetowej: www.bip.janikowo.bipgmina.pl

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl

Godziny urzędowania: od 07:00 do 15:00, wt.: od 07:00 do 16:00, pt.: od 07:00 do 14:00

 

Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

- strona internetowa Zamawiającego www.bip.janikowo.bipgmina.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia trzech budynków na terenie Gminy Janikowo.

 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Janikowo posiada audyty energetyczne na następujące budynki:
1) Sala gimnastyczna z łącznikiem budynek Gimnazjum w Janikowie, ul. Główna 6,
2) Sala gimnastyczna z łącznikiem budynek Szkoły Podstawowej w Janikowie, ul. Szkolna 1,
3) Przedszkole z salą gimnastyczną i łącznikiem w Kołodziejewie, ul. Szkolna 10a, 88-160 Janikowo.

W związku z powyższym należy zaprojektować docieplenie budynków w następującym zakresie:

ad1) Gimnazjum ul. Główna 6, 88-160 Janikowo
          Łącznik – docieplenie ściany (bez dachu)
          Wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie
         
          Sala gimnastyczna – docieplenie ścian szczytowych (bez dachu)
          Obróbki blacharskie
          Wymiana drzwi wejściowych

 

ad 2) Łącznik i sala gimnastyczna ul. Szkolna 1, 88-160 Janikowo
          Łącznik – docieplenie ściany i dachu
          Wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie

          Sala gimnastyczna  - docieplenie ściany i dachu
          Wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie
          Wymiana drzwi wejściowych

 

ad 3) Przedszkole, łącznik i sala gimnastyczna, ul. Szkolna 10a w Kołodziejewie, 88-160 Janikowo

          Przedszkole – docieplenie ścian i dachu
          Łącznik – docieplenie ściany i dach
          Sala gimnastyczna – docieplenie ścian (bez dachu)
          Wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie dla całości
          Wymiana drzwi wejściowych

 

Zdjęcia budynków oraz przekroje załączone zostały do niniejszego zaproszenia.

Audyty energetyczne budynków będą do wglądu u Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

 

2.3. Dokumentację należy wykonać w zakresie:

1) Projekty budowlano-wykonawcze wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami opiniami – 5 egz.;
2) Specyfikację techniczną na wykonanie i odbiór robót – 1 egz.;
3) Przedmiar robót oraz zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu – 1 egz.;
4) Kosztorys inwestorski na poszczególne elementy robót – 1 egz.;
5) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia robót określonych w projekcie – 1 egz.;
6) Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona wszelkie dokumenty i uzgodnienia
     wymagane przez obowiązujące prawo, a niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji,;
7) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (jeżeli jest konieczne);
8) Wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane Prawem Budowlanym;
9) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
10) Dokumentację projektowo-kosztorysową należy przygotować również w wersji elektronicznej, tj.: rysunki i
     dokumenty tekstowe w formie PDF. (Dokumentacja projektowa na nośnikach elektronicznych będzie wykorzystana do ogłoszenia przetargu);
11) Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania dokumentacji       projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
     roboty budowlane;
12) Wykonawca zobowiązuje się opracować aktualną mapę do celów projektowych lub opiniodawczych, których koszty     należy uwzględnić w cenie oferty oraz dołączyć wypis z rejestru gruntu.

 

2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie;
b) ustalenia z Zamawiającym danych wyjściowych do sporządzenia przedmiarów;
c) wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań;
d) konsultacji na roboczo z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań.

 

III. Termin wykonania zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 28.02.2019r.

3.2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  po przekazaniu przedmiotu umowy oraz ich protokolarnym odbiorze.

3.3 Termin płatności 30 dni  od daty wystawienia faktury.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

4.1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. minimum jednej pracy projektowej w zakresie docieplenia budynku, wraz podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 4

 

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - Załącznik nr 5

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik nr 1

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –   Załącznik nr 3

4) Wykaz wykonanych usług projektowych – Załącznik nr 4

5) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Załącznik nr 5

6) Wzór umowy – Załącznik nr 6 – parafowany przez wykonawcę

7) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- Załącznik nr 7

8) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów wraz z właściwym wypisem z rejestru.

9) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

VI. Sposób przygotowania oferty

 

1)   Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. IV.

2)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

3)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4)   Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5)   W ofercie należy podać kwotę brutto z podziałem na poszczególne budynki na załączonym formularzu ofertowym. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna.

6)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

7)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8)   Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

9)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

 

UWAGA:

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania ofertowego oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.

 

VIII. Kryterium oceny ofert:

 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym zapytaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

 

Cena (C) – 100 %

 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

 

            Cena oferowana minimalna

(C) = ----------------------------------------- x 100 pkt

                 Cena badanej oferty

 

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

 

stanowisko Kierownik Referatu Inwestycyjno - Technicznego

imię i nazwisko Grażyna Derkowska

tel. 52 35 83 621

fax. 52 35 13 519

e-mail: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl

 

w terminach godz. od 07:00 do 15:00 , wt.: od 07:00 do 16:00, pt.: od 07:00 do 14:00

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2018-11-20 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo ,Sekretariat pok. 115

lub na e-mail: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl z jednoczesnym wysłaniem oryginału pocztą

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

        ·          administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Janikowo z siedzibą przy ul. Przemysłowa 6 ; 88-160 Janikowo; tel. 52 35 144 11; 52 35 83 621

        ·          inspektorem ochrony danych osobowych w /GMINIE JANIKOWO/ jest Pani /Małgorzata Sapalska; e-mail: inspektor@cbi24.pl/ *;

        ·          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / Opracowanie dokumentacji    projektowej docieplenia trzech budynków na terenie Gminy Janikowo./ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dn. 9 stycznia 2004r. Pzp określonego w art. 4 pkt. 8

        ·          odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 

        ·          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przchowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

        ·          obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

        ·          w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

        ·          posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż                  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2

3.Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia –   Załącznik nr 3

4. Wykaz wykonanych usług projektowych – Załącznik nr 4

5. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia –

Załącznik nr 5

6. Wzór umowy – Załącznik nr 6

7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- Załącznik nr 7
8. Zdjęcia budynków oraz przekroje –
Załącznik nr 8

 

 

 Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 09.11.2018r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2018 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 192
09 listopada 2018 10:41 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [zdjecia_budynkow_oraz_przekroje_zalacznik_nr_8.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 10:40 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [wzor_umowy_zalacznik_nr_6.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 10:39 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [zalaczniki_12345i_7.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl